skip to Main Content

Over ons

Over ons

Stichting ONS Tijvoort is de stichting voor samenwerkende bedrijven op bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. De stichting is op 21 juli 2016 opgericht en heeft als doel om activiteiten te borgen en ontplooien die het ondernemersklimaat en het organiserend vermogen op het bedrijventerrein Tijvoort versterken.

Sinds 1 januari 2017 is bedrijventerrein Tijvoort aangewezen als ‘BedrijvenInvesteringsZone’ (BIZ). Dit houdt in dat alle eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden op Tijvoort een bijdrage betalen aan de gemeente. Het bestuur van stichting ONS Tijvoort kan deze bijdrage, in de vorm van een subsidie, vervolgens tegemoetzien.
Met deze subsidie voert de stichting activiteiten uit, waarvoor jaarlijks een door de gemeente goed te keuren activiteitenplan wordt ingediend. Op het einde van het jaar stelt het bestuur een verantwoording op, die aan de eigenaren, gebruikers én gemeente inzichtelijk wordt gemaakt.

BEDRIJVENTERREIN TIJVOORT

Bedrijventerrein Tijvoort grenst aan de zuidkant van de kern Goirle. Het bedrijventerrein heeft een bruto omvang van circa 78 ha en een netto omvang van circa 54 ha. In totaal zijn circa 255 bedrijven op dit terrein gevestigd. Tijvoort is hiermee het grootste bedrijventerrein van Goirle. Het bevindt zich ten oosten van de Turnhoutsebaan (N630). Deze weg vormt, samen met het zuidelijke gedeelte van de Nieuwkerksedijk en met de Wim Rötherlaan, de westgrens van het gebied. Ten zuiden loopt de Poppelsche Leij. Dit is de zuidgrens. De oostgrens wordt gevormd door de Poppelseweg, de Bergstraat en de Weefraam. De Spoorbaan, de Industriestraat en de Parallelweg begrenzen het terrein aan de noordzijde.

De volgende functies komen voor op het bedrijventerrein:

  • bedrijven;
  • dienstverlening;
  • (perifere) detailhandel;
  • wonen.

Bron: Google Earth

Straatnamen bedrijventerrein

Bergstraat
Edisonstraat
James Wattstraat
Poppelseweg
Weverstraat

Besterdstraat
Einsteinstraat
Nieuwkerksedijk
Tijvoortsebaan
Wim Rötherlaan

De Geitenhoef
Fabriekstraat
Nobelstraat
Vollerstraat
Zandschelstraat

De Hemeltjes
Industriestraat
Parallelweg
Weefraam

Stichting ONS Tijvoort heeft als doel:

  • stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren van duurzame samenwerking van de ondernemingen op bedrijventerrein Tijvoort;
  • verbeteren van het (bedrijfs-)economisch klimaat en leefbaarheid en het bevorderen van het efficiënter gebruikmaken van mensen, middelen en ruimte door overleg en samenwerking tussen de bedrijven en de overheid;
  • verlenen van diensten (zoals het opzetten en begeleiden van de reeds uitgevoerde glasvezel- en zonnepaneelprojecten) ten behoeve van de ondernemers op bedrijventerrein Tijvoort;
  • samenwerken met instellingen en rechtspersonen met eenzelfde of soortgelijk doel.

Stichting ONS Tijvoort tracht haar doel te bereiken door:

Behartigen gemeenschappelijke belangen
Sterke lobby bij politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.

Verbinden van ondernemers
Informeren, kennisoverdracht en het samenbrengen van ondernemers tijdens bijeenkomsten.

Versterken aantrekkelijkheid bedrijventerrein
Kwalitatief parkmanagement door het bevorderen van onderhoud en groenvoorziening. Stimuleren van duurzaam bouwen en werken.

Zorgen voor veiligheid
Inspanningen om collectieve surveillance en camerabeveiliging te realiseren binnen de grenzen van de privacywetgeving van Goirle. Gezamenlijk aanpakken van het parkeerprobleem op bedrijventerrein Tijvoort.

Vergroten van zichtbaarheid
Promotie en communicatie via diverse kanalen. Aanwezigheid op van belang zijnde netwerkbijeenkomsten, openingen en andere zakelijke gelegenheden.

Initiëren collectieve projecten
Initiatieven nemen om collectief voordeel te realiseren. Bijvoorbeeld: gezamenlijke aansluiting op glasvezel, aanleg van zonnepanelen en behalen van het KVO-certificaat.

Voor en door ondernemers
Actieve en directe betrokkenheid van de ondernemers voor een succesvolle samenwerking is onontbeerlijk. ONS Tijvoort is voor én door ondernemers; daarom zijn diverse werkgroepen en projectgroepen opgericht, waaraan zowel ondernemers als eigenaren deelnemen.
Tevens wordt met diverse partijen nauw samengewerkt, zoals de gemeente Goirle, politie, brandweer, stichting Duurzaam MOED en het onderwijs. Per onderwerp of thema wordt steeds bekeken of ook nog samenwerking met andere partijen benodigd is.

Overzicht bestuur

Vincent Vorster

Is eigenaar/directeur van Linfosys. Gestart als kartrekker voor bedrijventerrein Tijvoort en is nu als voorzitter voor stichting ONS Tijvoort actief.

Ronald Vromans

Is eigenaar van Karwei Goirle. Gestart als kartrekker voor bedrijventerrein Tijvoort en is nu als penningmeester voor stichting ONS Tijvoort actief.

Annemarie van Amersfort

Is eigenaar van VAMOS (Van Amersfort Office Support) en biedt professionele administratieve, secretariële en projectmatige ondersteuning. Als secretaris actief voor stichting ONS Tijvoort.

Joep Horevoorts

Na ruim 15 jaar voor de gemeente Goirle gewerkt te hebben, is Joep met zijn bedrijf Horevoorts Advies gestart. Koppelen van bedrijven, gemeentes en opdrachten is een tweede natuur voor hem. Vanaf 1 januari 2019 is Joep de parkmanager voor stichting ONS Tijvoort.

Back To Top