skip to Main Content

Huisvesting

Huisvesting

Voor een goed functionerend bedrijventerrein is het van belang dat er veel bedrijvigheid is én kan worden uitgeoefend. Hierbij is de uitstraling van het bedrijventerrein van groot belang.

SPEERPUNTEN

  • Gevulde panden (dus geen leegstand).
  • Bestemmingsplan en vergunningen op orde.
  • Goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein.
  • Reeds gevestigde bedrijven moeten zich toekomstbestendig kunnen ontwikkelen.
  • Voor geïnteresseerde bedrijven moet het aantrekkelijk zijn om zich op bedrijventerrein Tijvoort te willen vestigen.
  • Mobiliteitsvraagstuk op orde; voldoende parkeerplaatsen en goede fiets- en openbaar vervoervoorzieningen.

Al dit soort zaken worden door de werkgroep Huisvesting opgepakt. De gemeente heeft ook zitting in deze werkgroep, want is het van belang dat de ondernemers en eigenaren één aanspreekpunt hebben zodat snel kan worden ingeschat wat wel en niet mogelijk is.

Glasvezel

In 2017 is het project ‘Glasvezel op Tijvoort’ gestart en zijn uiteindelijk in 2018 ruim 127 panden voorzien van een glasvezelnetwerk.


In 2019 is, in overleg met gemeente Goirle, een start gemaakt met de projecten ‘Camera & Beveiliging’ en ‘Parkeren’.

Camera & Beveiliging

Samen met gemeente Goirle en een aldaar gestationeerde stagiaire is op Tijvoort een veiligheidsonderzoek gehouden. Hiertoe vonden gesprekken met enkele ondernemers plaats om hun ervaringen te vernemen én werden alle reacties op een eerder uitgezonden enquête meegenomen.
Uiteindelijk heeft de stagiaire in haar stage-opdracht een advies aan de projectgroep Camera & Beveiliging gegeven voor een veilig bedrijventerrein en is de projectgroep medio 2020 van start gegaan.


Parkeren

Op diverse plekken op het bedrijventerrein is sprake van parkeerdruk. In de opgerichte projectgroep, waarin ondernemers, eigenaren en de gemeente zitting hebben, werd dit vraagstuk nader bekeken en vervolgens met direct betrokken ondernemers besproken.
Het totale parkeervraagstuk is inmiddels in beeld gebracht en de projectgroep kijkt nu naar mogelijke gezamenlijke oplossingen. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen het parkeervraagstuk. Zo worden ondernemers ook gestimuleerd een mobiliteitsplan te maken voor hun eigen bedrijf. Stimuleren van (elektrische) fietsen zorgt bijvoorbeeld voor minder parkeerdruk, is goed voor duurzaamheid en gezondheid van de medewerker. Het idee is dan om ondernemers gebruik te laten maken van fietsplannen.

Back To Top